RODO

Obowiązek Informacyjny

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, ul. Rynek 18, 32-100 Proszowice reprezentowany przez Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Damiana Król z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie 12 385 12 23.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury a także w celu wspierania i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej a także działań i inicjatyw kulturalnych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 25 października 1991rokuo organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. 1991/114poz. 493ze zm.)oraz na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a). Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. W związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych osobowych (RODO);

  • Ma  Pan/Pani  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;
 9. W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

nasi partnerzy

Napisz do nas maila